Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Eliquid.cz umístěného na webovém rozhraní www.eliquid.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi 

naší firmou:

Pavel Mašek – Eliquid, se sídlem Skupova 769, Vejprnice, 330 27
IČ: 11631554
DIČ: CZ6204040865
Ž.L. vydal Magistrát města Plzně C.j. Zm. 2854/06, Ev.č. 340 500 – 11828, dne 24.8.1992

Adresa pro doručování: Eliquid – Pavel Mašek, Mírová 700, Vejprnice 330 27

Telefonní číslo: 603 220 717
Kontaktní e-mail: eliquid@seznam.cz

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce, a vy se zavazujete toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu (nebo jenom „cenu“), včetně nákladů spojených s dodáním zboží a případných poplatků souvisejících se zvoleným způsobem platby, uvedenou v objednávce.

Zboží prodávané na webovém rozhraní, které je elektronickou cigaretou, případně tabákovým výrobkem nebo tabákovou potřebou, se řídí zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Takovýto druh zboží nesmí být prodáván osobám mladším 18 let.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na vás Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte právo především:

 • Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 6. Těchto obchodních podmínek)
 • Nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí reklamačním řádem)
 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy na webovém rozhraní nebo v těchto obchodních podmínkách)
 • Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 8.3 těchto obchodních podmínek)

1.4. Čím se řídí náš právní poměr?

 • Těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů
 • Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy 
 • Objednávkou a jejím přijetím z naší strany

A v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 • Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem)

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. 

1.5. Jak vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Nabídky jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem, nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Kupní smlouvu týkající se elektronických cigaret či tabákových výrobků nebo potřeb s vámi uzavřeme, pokud jste v době podání objednávky starší 18 let!

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselného označení zboží), počet kusů, zvolený způsob dopravy a platby a vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační)

Před závazným odesláním objednávky vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem. Kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžu již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky či e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6) máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7. Mám možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany.Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěna a zaslána poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. 

2.8. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme. 

2.9. Co když něčemu ve smlouvě nerozumím? 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 603 220 717 nebo prostřednictvím emailu na adresu: eliquid@seznam.cz Rádi vám poskytneme veškeré potřebné informace. 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáte?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • V hotovosti při zaslání zboží na dobírku, nebo při osobním odběru
 • Bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš účet 135195001/5500 RB (Pokyny vám budou sděleny e-mailem. Prosíme, nezasílejte platbu před obdržením těchto pokynů!)

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny.Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní a v bodě 4.1 těchto obchodních podmínek. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem dopravy a platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do 7 dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžu platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč)

3.4. Kdy můžete požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat:

 • Pokud je celková cena objednávky vyšší než 5.000,- Kč
 • Pokud jste objednali zboží označené „Na objednávku“ (Tzn., vámi vybrané zboží pro vás objednáme u dodavatele)

Dále jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním(§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). 

3.5. Jak vystavujete účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb?

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Způsoby dopravy a platby

Doprava

Platba

Cena

Česká Pošta/PPL

Dobírka

150,-Kč

Česká Pošta/PPL

Na účet

90,-Kč

Osobní odběr

Hotově nebo kartou

0,-

 

Konkrétní způsob dopravy a platby si sami zvolíte v průběhu objednávky. Pokud žádný způsob nezvolíte, můžeme ho určit my.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží vždy závisí na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce.

4.3. Dodání zboží

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky /při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu dodání vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

4.4. Převzetí zboží

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmu?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží.

Dále máme v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy.

5. ZÁKON Č. 65/2017 Sb. 

5.1. O co se jedná?

Zákon č 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dle § 6 odst. 1 tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let. Prodejce je dále povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví.

5.2. Co to znamená v praxi?

Jednoduše řečeno to znamená, že pokud si chcete objednat zboží z našeho internetového obchodu, jsme povinni ověřit váš věk.

5.3. Jakým způsobem ověření probíhá?

Způsoby ověřování, které splňují zákon:

 1. Ověření plnoletosti podle identifikačních údajů uvedených v občanském průkazu a dalším dokladu při předchozí osobní registraci u prodejce
 2. Ověření pomocí systémů třetích stran, které jednoznačně doloží věk spotřebitele
 3. Nebo tento výklad zákona řešíme vyžádáním kopie občanského průkazu, kterým kupující doloží svůj věk (viditelné jméno, přijmení a datum narození) 

Za nedostatečné plnění povinnosti se považuje aktuálně využívané vyplnění formuláře před odesláním objednávky (čestného prohlášení), že kupující je způsobilý k nákupu tabákových výrobků a alkoholu a je starší 18 let.

Taktéž nebude uznáno ověření věku formou kontroly na výdejním místě, kontrolou při předání vlastní dopravou, anebo zapojením přepravců, kteří garantují ověření věku při předání zásilky spotřebiteli (např. Česká pošta, PPL, DPD, InTime atd.) 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prosíme zaslat na e-mail eliquid@seznam.cz nebo na adresu: Eliquid, Michaela Mašková, Mírová 700, Vejprnice 330 27 

Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

Přijetí oznámení bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6.2. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

6.3. Vrácení zboží

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naší doručovací adresu, nebo adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • Kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží (nebo alespoň číslo objednávky).
 • Písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři, nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti, nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek. 

6.4. Vrácení peněz

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Peníze vám vrátíme:

 • Stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo;
 • Způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do 10 dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasíláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

6.6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • Technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • Zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči vám účinné okamžikem, kdy je vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem § 2158 až 2174 občanského zákoníku)

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k vaší spokojenosti. 

8. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Uživatelský účet slouží především k uložení vašich údajů (adresa, kontakt atd.) a při dalších objednávkách je nemusíte znovu vyplňovat. Dále nám také pomáhá s ověřováním vašeho věku (tzn., Pokud už jsme vás jednou ověřili, váš uživatelský účet bude označen a další ověření již nebude potřeba). 

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze.

Více v Podmínkách ochrany osobních údajů.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOSTI A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoliv účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit, nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolání.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

11.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu eliquid@seznam.cznebo telefonního čísla +420 603 220 717. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 10.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

11.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít online platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.4.2018


Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Všechny tabákové výrobky, příslušenství a elektronické cigarety nabízené v tomto obchodě neprodáváme osobám mladším 18 let. Splňujeme tak podmínky zákona číslo 379/2005 Sb. o zákazu prodeje elektronických cigaret, e-liquidů a jejich doplňků mladistvým. Jakýkoliv výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby včetně příslušenství těchto výrobků je možné zakoupit po dovršení 18 let věku.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.

JSTE STARŠÍ 18 LET A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM COOKIES ?


NE ANO