Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Certifikace, kontrola a složení

Elektronické cigarety a eliquidy splňují ty nejpřísnější certifikáty

 

 

RoHS - zaručující absenci těžkých kovů, karcinogenních látek

 

CE - schvalující výrobky jako vhodné pro prodej v zemích EU

 

 

SGS - udělovaný největší inspekční a kontrolní světovou organizací

 

Objednáváme pouze originální výrobky od nejlepších světových producentů. Tyto výrobky jsou opatřeny ověřovacími kartami s kódy pro ověření pravosti od výrobce, kterého uvádíme u každého zboží. Tím samozřejmě nemůžeme konkurovat cenám některých prodejců nabízejících mnohem levnější kopie (ČR je jedním z největších odběratelů kopií), ale můžeme zajistit kvalitu a garanci. U těchto kopií je napodoben vzhled a balení ale elektronika a baterie zaostávaji. Některé jsou vyloženě i nebezpečné.

Vyjímku u nás tvoří vzhledem k dostupnosti mechanické "clony" (výrobce uveden) a některé doplňky, kde je výrobce neuveden (většinou se jedná o příslušenství k elektronickým cigaretám).

Námi prodávané zboží nejprve testujeme a čteme reference, než jej nabídneme našim zákazníkům.

 

V ceně našich produktů je zahrnut recyklační poplatek systemů ASEKOL (www.asekol.cz) a EKOKOM (www.ekokom.cz), clo a DPH (jako dovozce jsme plátci a poskytovatelé daně z přidané hodnoty).

 

Dovoz a prodej náplní dozoruje celá řada státních orgánů a institucí


Náplně obsahující nikotin jsou ze zákona klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi, jelikož nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. Uvádění náplní na český trh se proto řídí zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a gestorem k tomuto zákonu je Ministerstvo životního prostředí. .Dozorování nad plněním povinností, jež z tohoto zákona vyplývají, pak spadá do působnosti jak České inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak i orgánů ochrany veřejného zdraví.
Přitom ČIŽP kontroly masivně provádí již dlouhé měsíce.
Prodávat nikotinové náplně lze podle zák. č.455/1991Sb. (živnostenský zákon) jen na základě vázané živnosti, přičemž gestorem je zde Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kontrolu prodejců z hlediska existence takového oprávnění pak v "terénu" vykonávají Obecní živnostenské úřady.
Dalším článkem v řetězci dohledu nad e-liquidy je Celní správa České republiky, která provádí kontrolu jak v "terénu" (stánky, tržnice apod.), tak zejména také kontroluje zásilky náplní ze zahraničí, jež prochází celním úřadem v procesu proclívání. Kontroly jsou zaměřené jak na padělky originálních výrobců, tak na dodržování správného balení a označování liquidů. V případě, že náplně nesplňují zákonem požadované náležitosti, nejsou vůbec procleny a propuštěny na český trh.Co náplně “eliquid“ obsahují

Nemůžeme zde hovořit o všech liquidech obecně, neboť platí, že přes snahu kontrolních orgánů (viz. výše) lze narazit jak na padělky originálních výrobců (např. Liqua , Dekang), tak také na náplně neoznačené s neznámým původem a složením. Varování před používáním takovýchto náplní je jistě na místě, neboť není známo jejich složení a zda tedy nejsou zdravotně závadné.
Složení originálních značkových náplní je vždy deklarováno na etiketě a základní složky jsou v podstatě u všech značek stejné. Jde zejména o Propylen Glykol, rostlinný Glycerin, ochucující složku, vodu a případně nikotin.
Náplně značkových zahraničních výrobců jsou podrobovány testování světovými autorizačními orgány a následně jsou jimi vystavovány příslušné certifikáty. Zde je nutné připomenout, že největším světovým výrobcem je „Dekang“, jehož laboratoře dodávají náplně do celého světa pod různými jmény dle objednavatele či pouze základy bez příchutí. Přestože na světě je několik set výrobců elektronických cigaret, výrobců eliquidů je pouze několik.


Značkové, originální náplně neobsahují žádné zdraví škodlivé látky

značkových náplní máte jistotu, že víte, co kouříte a že takový liquid neobsahuje škodlivé látky . Samozřejmě toto nelze zaručit u náplní padělaných nebo pocházejících z nedůvěryhodných zdrojů či míchaných "podomácku" mimo oficiální výrobce. Zvýšenou pozornost je vždy potřeba věnovat náplním podezřele levným, neboť i zde platí, že na něčem se při výrobě ušetřit muselo.
Je tedy na zvážení každého spotřebitele, zda do svého zdraví věnuje pár korun navíc, či bude riskovat zdraví za cenu malé úspory.

V souvislosti se zvýšeným  výskytem informací ohledně časté přítomnosti škodlivé látky Diacetyl v náplních do elektronických cigaret, které se momentálně objevují v médiích nejen v ČR, ale i v ostatních zemích, si Vás touto cestou dovoluji informovat, že v produktech Liqua se zmíněná látka nenachází. Na všechny nabízené příchutě máme provedený test na přítomnost Diacetylu s negativním výsledkem.
Kouř z e-cigarety byl testován českými laboratořemi a víme, co obsahuje

A co tedy kouř z e-cigarety obsahuje?
 Kromě případného nikotinu se jedná jen o 2 významné složky:

1. propylen glykol - jedná se o přísadu, která se v náplni stará o produkci dýmu. Je zdraví naprosto neškodná a používá se v medicíně, kosmetice, potravinách, limonádách, zubních pastách, ústních vodách apod. Americký vládní úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA označuje propylenglykol jako "všeobecně považovaný za bezpečný" pro použití v potravinách, kosmetice a léčivech .(Obsažen je i v dětských sirupech.
Je dokonce známo, jaký vliv mají výpary propylenglygolu na organismus při dlouhodobé inhalaci (vdechování), což přesně odpovídá inhalaci při e-kouření. Odborná studie na toto téma  proběhla v USA se závěrem, že vzduch obsahující tyto páry je zcela neškodný. Testované opice a krysy byly trvale vystaveny masivním koncentracím těchto par po dobu 12 až 18 měsíců. Po následném vykonání pitvy a rozsáhlé histologické studii plic nebyly nalezeny žádné nežádoucí změny. Stejně tak ledviny, játra, slezina i kostní dřeň byly normální.
Více o propylenglykolu si můžete přečíst např na wikipedii.

2. vegetable glycerin - jinak též rostlinný glycerin (glycerol) je v náplni nositelem chuti. Opět se jedná o zdraví neškodnou látku používanou v kosmetických výrobcích, zubních pastách, léčivech, žvýkačkách, pro úpravu nápojů, jako sladidlo např. ve šlehačkách, jako změkčovadlo želé a jiných cukrovinek atp. V lékařství se užívá jako přísada infuzí, ke snižování nitroočního tlaku, ve formě glycerinových čípků nebo jako součást klystýrů.
Více o glycerinu si můžete přečíst např na wikipedii.


Kouření e-cigarety má prokazatelně minimální zdravotní rizika

Že kouření e-cigarety má minimální zdravotní dopady je dáno již samotným faktem, že náplně do e-cigaret včetně kouře, který e-kuřák vdechuje, neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, jak bylo doloženo v textech výše.
Toho je dosaženo naprosto odlišnou "technologií" produkce dýmu oproti papírové cigaretě, která hoří a právě hořením tabáku se uvolňují veškeré jedy viz. níže. E-cigareta oproti tomu náplň jen zahřívá a odpařuje, takže ve výsledném kouři (páře) žádné tyto látky nevznikají. 

1. E-cigareta tedy neprodukuje žádné karcinogenní látky, které by vedly k onemocnění rakovinou.
2. E-cigareta nepoškozuje srdce a nevyvolává srdeční onemocnění - výzkum na toto téma proběhl v roce 2012...

- kdo testoval: Evropská kardiologická společnost (EKS) 

- závěr studie: použití elektronické cigarety nemá negativní vliv na srdeční funkce a "nahrazování tabáku elektronickými cigaretami může být zdraví prospěšné"


V případě kuřáctví klasických cigaret je srdeční onemocnění hlavní příčinou úmrtí a  40 % kuřáků umírá v důsledku ischemické choroby srdeční
V rámci studie byla kuřákům měřena srdeční funkce před a po vykouření klasické cigarety a e-cigarety. Zatímco po vykouření klasické cigarety se projevovaly akutní myokardiální dysfunkce, použití e-cigarety k akutním nežádoucím účinkům na srdeční funkce nevedlo. Ukázalo se, že i když je nikotin v náplni obsažen v koncentraci 11 mg/ml, k jeho převodu do těla dochází v porovnání s běžným kouřením v mnohem menší míře. Echokardiografie zaměřená na funkci levé srdeční komory prokázala, že vykouření klasické cigarety přivodí významné poruchy v její diastolické fázi (diastolické dysfunkce jsou přitom pro vývoj srdečních onemocnění významným rizikovým ukazatelem). K ničemu podobnému po holdování nikotinu z elektroniky ale nedocházelo. 


A jak je na tom klasická cigareta - v jejím tabákovém kouři se nachází více než 4000 látek, z velké části jedů a mutagenů (pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy, pevné částice atd.). Z tohokarcinogenní (vyvolávající rakovinu) je cca 60 z nich. Samotný kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů 1A třídy (nejvyšší nebezpečnosti). 
Na následky kouření umírá v ČR cca 18.000 lidí ročně. Polovina kuřáků zemře na následky kouření, a to v průměru o 15 let dřív, než kdyby nekouřili. Na následky kouření umírá více lidí než na HIV, tuberkulózu a malárii dohromady. Během 21. století prý dojde v jeho důsledku ke snížení počtu obyvatel na Zemi o jednu miliardu. 
Opomenout nelze ani tzv. pasivní kouření, kterým kuřák vystavuje jedům a zápachu své okolí včetně dětí a domácích zvířat. Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, dle odhadů jich ale může být i více než 100 000. Dle studií, vzduch nasycený tabákovým kouřem obsahuje 3x více škodlivých látek nežli vzduch nasycený zplodinami zvýfuku auta. Jen na pasivní kouření zemře v ČR ročně přes 3000 lidí.
 

A navíc... e-cigareta nezapáchá (spíše mírně voní dle použité příchutě), e-kouřením nevystavujete své okolí žádnému zdravotnímu ohrožení, nic "nenačichne" cigaretovým kouřem a v neposlední řadě finanční náklady jsou zanedbatelné oproti klasickým cigaretám (střední e-kuřák utratí za měsíc cca 200,- Kč, klasický kuřák cca 2.000,- Kč).

Na základě všech uvedených a hlavně doložených faktů si jistě spotřebitel sám učiní jasnou představu o tom, jak se věci skutečně mají, a že nepodložené negativní "výkřiky" médií na adresu e-kouření jsou neseriózní a nepravdivé. Přitom celospolečenským zájmem by měla být spíše osvěta používání e-cigarety jakožto nesrovnatelně zdravější alternativy klasického kouření a média by zde měla sehrát hlavní úlohu. Bohužel peníze vždy vítězí nad hodnotami vyššími jako je ochrana zdraví a života kuřáků i jejich okolí. Můžeme jen doufat, že tomu do budoucna bude jinak..

 

 

 


doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku

Ústav hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rozhovoru pro ČT o e-cigaretách mimo jiné konstatuje:

... oproti klasické cigaretě je riziko minimální...
... pokud jde o pasivní kouření, riziko je prakticky nulové...(tzn." Pro okolí neškodné")
... americká FDA testovala některé vzorky a našli řádově desítky látek, většinou neškodných...
... co obsahují (myšleno náplně) nebudou látky škodlivé...

Z našeho tisku:

E-cigarety jsou o 95 procent méně škodlivé než tabákové, tvrdí studie

Londýn - Elektronické cigarety jsou zhruba o 95 procent méně škodlivé než tabákové cigarety, tvrdí studie agentury britského ministerstva zdravotnictví, o níž informovala agentura Reuters. Vláda by prý proto měla takzvané e-cigarety podporovat jako způsob pomoci kuřákům s odvykáním závislosti.

Elektronická cigareta. Ilustrační foto

Elektronická cigareta. Ilustrační fotoAutor: Deník/ Archiv

E-cigarety jsou zařízení na baterii, která přeměňují kapalnou náplň s nikotinem na páru. Jsou rychle rostoucí alternativou kouření běžných tabákových cigaret. Mezi řadou kuřáků jsou oblíbené, protože neobsahují dehet a další chemické látky jako běžné cigarety.

Dosud se ale zdravotnické organizace zdráhaly označit e-cigarety za zdraví méně škodlivou alternativu klasických cigaret. Některé vlády, například indická, se dokonce pokusily o jejich zákonné omezení.

„E-cigarety nejsou zcela bez rizika, ale ve srovnání s kouřením přinášejí jen zlomek škod," uvedl profesor Kevin Fenton z agentury Veřejné zdraví Anglie, která na studii spolupracovala.

Většina škodlivin, které způsobují nemoci spojené s kouřením, v elektronických cigaretám podle studie zcela chybí, a riziko poškození zdraví je tak prý až o 95 procent nižší.

Studie financovaná z veřejných zdrojů vyznívá ale opačně, než zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2014, která vyzvala k přísné regulaci e-cigaret, zákazu jejich kouření v uzavřených prostorech a zákazu prodeje nezletilým. V rozporu je rovněž s výsledky studie amerických vědců z Univerzity Jižní Karolíny, podle níž u náctiletých, kteří začali kouřit e-cigarety, existuje více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že přejdou ke klasických cigaretám, než u mladých lidí, kteří elektronickou alternativu nikdy nevyzkoušeli.

Levný způsob odvykání

Britská studie ale tvrdí, že neexistuje jediný důkaz, že by od e-cigaret vedla cesta ke klasickým tabákovým cigaretám a že by měly negativní vliv na klesající počet kuřáků ve Spojeném království. Navrhuje naopak podpořit e-cigarety jako levný způsob odvykání a umožnit lékařům, aby je mohli svým pacientům předepisovat.

V Británii podle odhadů v současnosti používá elektronickou cigaretu až 2,6 milionu lidí. Na následky kouření v zemi ročně umře asi 80.000 osob.
Zdroj: http://www.denik.cz/ze_sveta/e-cigarety-jsou-o-95-procent-mene-skodlive-nez-tabakove-tvrdi-studie-20150820.html

Diacetyl.pdf

Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Všechny tabákové výrobky, příslušenství a elektronické cigarety nabízené v tomto obchodě neprodáváme osobám mladším 18 let. Splňujeme tak podmínky zákona číslo 379/2005 Sb. o zákazu prodeje elektronických cigaret, e-liquidů a jejich doplňků mladistvým. Jakýkoliv výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby včetně příslušenství těchto výrobků je možné zakoupit po dovršení 18 let věku.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.

JSTE STARŠÍ 18 LET A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM COOKIES ?


NE ANO