https://www.high-endrolex.com/29
Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Reklamační řád pro maloobchod

Tento reklamační řád pro maloobchod (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Eliquid.cz od naší firmy:

Eliquid – Pavel Mašek, se sídlem Skupova 769, Vejprnice 330 27
IČ: 11631554
DIČ: CZ6204040865
Ž.L. vydal Magistrát města Plzně C.j. Zm. 2854/06, Ev.č. 340 500 – 11828, dne 24.8.1992

Adresa pro doručování: Eliquid – Pavel Mašek, Mírová 700, Vejprnice 330 27

Telefonní číslo: 777 909 476
Kontaktní e-mail: eliquid@seznam.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1 Jako prodávající odpovídáme za to, že Vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady.To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • Má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

 • Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 • Vyhovuje požadavkům právních předpisů;

 • Se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

 • Odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;

 • Nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Obchodních podmínek.

1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

2.Jaká je záruční doba?

2.1.U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doma 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamně stanovena delší záruční doba.

2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

3.Práva z vadného plnění

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáležív případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady.Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • Dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; 

 • Nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí);

 • Zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);

 • Se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému používání zboží);

 • Nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy kdy:

 • Došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 • Jste použili věc ještě před objevením vady;

 • Jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím;

 • Jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, aneb pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • Jste o vadě před převzetím věděli;

 • Jste vadu sami způsobili;

 • Uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 

 • Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

 • Věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána;

 • Vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5.Jak postupovat při reklamaci?

5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady

5.2. Reklamace přijímáme v naší provozovně.

Pokud máte zájem o opravu věci a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my, nebo na místě k vám bližším.

5.3. Doporučený postup při reklamaci:

 • Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

 • Zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

 • Reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu provozovny nebo sídla (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení;

 • Pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit vyplněný reklamační list, popř. doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 17.4.2018

 


Upozornění: Osobám mladším 18 let zboží neprodáváme

Všechny tabákové výrobky, příslušenství a elektronické cigarety nabízené v tomto obchodě neprodáváme osobám mladším 18 let. Splňujeme tak podmínky zákona číslo 379/2005 Sb. o zákazu prodeje elektronických cigaret, e-liquidů a jejich doplňků mladistvým. Jakýkoliv výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby včetně příslušenství těchto výrobků je možné zakoupit po dovršení 18 let věku.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies.

JSTE STARŠÍ 18 LET A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM COOKIES ?


NE ANO
|